top of page

מאמרים

שיתוף הציבור לאן?

להלן רשימת מאמרים המתפרסמים באתר "אשדוד-נט" מפעם לפעם. המאמרים דנים בסוגיות השונות הקשורות לשיתוף הציבור, כהליכים המקרבים בין התושבים לבין הנבחרים באמצעות דיאלוג בנושאים שעל סדר היום. הליכי שיתוף הציבור משדרגים את איכות ההחלטות השלטוניות, מקטינים התנגדויות להן ותורמים לדמוקרטיה נכונה וטובה יותר. מוזמנים לקרוא!

חזית הבלוג אשדוד נט
מאמר טור דעה
bottom of page