פרסומים

 Delimiting Citizen Participation: How Israel Mayors Get the Most Out of the Process

 Local Government StudiesLocal Government Studies| Moshe Dror & Amos Zehavi

מי פוחד משיתוף הציבור?

ספר ישראל | בעריכת מאיר אהרוני

2013
2012

שיתוף הציבור בנושאי תרבות מנקודת הראות של מקבלי ההחלטות: המקרה של אשדוד.

מכון פלורסהיימר לחקר המדיניות | האוניברסיטה העברית בירושלים

2008